องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box กองการศึกษาฯ
(นายอำพล โสภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(น.ส.สุกานดา สุธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวนุชจรี ศรีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด. อบต.หัวเมือง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา
โทร : 0878402479
(นางเพ็ญ สมอุ่น)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด. อบต.หัวเมือง
(นางจันทร์ทร ดาวดึงษ์)
ครูชำนาญการ ศพด. อบต.หัวเมือง
ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.1 ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.มุทิตา พุ่มพวง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(นางปิยณัฐ ทองประไพ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.ดวงหทัย แก้วดวงใจ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.เทวิกา ทองประไพ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-4782674
(น.ส.กรรณิกา อุดม)
แม่บ้าน ศพด. อบต.หัวเมือง
(นายสุวัชชัย เลิศประเสริฐ)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง