messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box กองการศึกษาฯ
(นายอำพล โสภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-4287946
(น.ส.สุกานดา สุธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางภัทราพร ใจเอิบ)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด. อบต.หัวเมือง รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 0878402479
(นางเพ็ญ สมอุ่น)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด. อบต.หัวเมือง
(นางจันทร์ทร ดาวดึงษ์)
ครูชำนาญการ ศพด. อบต.หัวเมือง
ตำแหน่งว่าง
ครู ค.ศ.1 ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.มุทิตา พุ่มพวง)
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ศพด. อบต.หัวเมือง
(นางปิยณัฐ ทองประไพ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.ดวงหทัย แก้วดวงใจ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.เทวิกา ทองประไพ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-4782674
(นายสุวัชชัย เลิศประเสริฐ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.กรรณิการ์ วันสนุก)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ
โทร : -
(น.ส.กรรณิกา อุดม)
แม่บ้าน ศพด. อบต.หัวเมือง

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง