ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านสันปู่สี หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง