ชื่อเรื่อง : ซื้อปั้มบาดาล สำหรับระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง