ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรอง ทรายกรอง) สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง