องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสมพล พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 089-9533313
นายวิทย์ วงศ์ยนต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 081-0309335
นายชูชาติ วรรณสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 063-7602022
นางรัญชภัค ทองประไพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 085-7173139
account_box สมาชิกสภา
นายอรรถวิทย์ จิตชู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 064-8057119
นายสัญญา ดาวดึงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 087-9984762
นายบุญทัน ใจเอิบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 2
โทร : 088-4122998
นายทองดี หนองซิว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 4
โทร : 086-1162480
นายวุฒิชัย เครือจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 5
โทร : 080-4994690
นายสวาท มาลูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 6
โทร : 088-4363307
นางสาวศิริพักต์ วงสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 7
โทร : 085-9109308
นายอมฤติ บุญยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 8
โทร : 086-0008578
นายมิตรชัย เกมแกรแมน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 9
โทร : 090-3213369
นางสาวธัญญารัตน์ พรมเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 10
โทร : 080-1281954
นางจันทร์ทอง สมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 11
โทร : 080-3673889
นายสมบัติ ขัดสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 12
โทร : 087-1878372
นายอิทธิชัย เครือออน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 13
โทร : 088-2261645
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าที่ ร.ต.ปนาท ตนาวรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-0476442
(นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-1368418
(นายรังสรรค์ จินายะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8811989
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-7877966
(นายอำพล โสภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-4287946
(นางสุดพรรษา รัตนบุผา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 061-8589039
account_box สำนักปลัด
(นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด)
หัวหน้าสำนักปลัด
(น.ส.นวรัตน์ โปธาตุ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางวิภาดา ผ่องพันธุ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางศศิธร อินทรโกศล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 061-9192415
(นายอัครชัย แก้วโมลี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอนุชา เชียงสา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 087-3552470
(นายสมชาย ใจเอิบ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนาคิน วังสิงห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า)
โทร : 085-0354573
( นายสันทาน ใจกุม )
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : -
( นายสยาม คำหย่อน )
คนตกแต่งสวน
โทร : -
(น.ส.มัญชุสา วังพิลาภ)
จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักปลัด
โทร : -
(นางศรีรัตน์ จิตรัตน์)
แม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ตำแหน่งว่าง
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
โทร : -
account_box กองคลัง
(นายรังสรรค์ จินายะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางปณิตา ใจยวน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายบรรณวัฒน์ มงคล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางนรัญฎา บุญยงค์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(น.ส.ศศิวิมล พุทธอาสน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(น.ส.นันทนา นันทะแขม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.เฟื่องฟ้า จันทร์กระจาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.ธรัญญา ศรีสมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายก้องเกียรติ กันกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายกฤตนัย จิตพยัคฆ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
(นายณฐภณ ร่องซ้อ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(น.ส.กรรณิกา จินารักษ์)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองช่าง
(นายสมควร หนองสิงห์)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองช่าง
โทร : -
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นางสุดพรรษา รัตนบุผา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายบุญชู คุณารูป)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
(นายภิชานนท์ เครือออน)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
โทร : -
account_box กองการศึกษาฯ
(นายอำพล โสภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(น.ส.สุกานดา สุธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวนุชจรี ศรีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางภัทราพร ใจเอิบ)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด. อบต.หัวเมือง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา
โทร : 0878402479
(นางเพ็ญ สมอุ่น)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด. อบต.หัวเมือง
(นางจันทร์ทร ดาวดึงษ์)
ครูชำนาญการ ศพด. อบต.หัวเมือง
ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.1 ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.มุทิตา พุ่มพวง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(นางปิยณัฐ ทองประไพ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.ดวงหทัย แก้วดวงใจ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หัวเมือง
(น.ส.เทวิกา ทองประไพ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-4782674
(น.ส.กรรณิกา อุดม)
แม่บ้าน ศพด. อบต.หัวเมือง
(นายสุวัชชัย เลิศประเสริฐ)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ
โทร : -
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(น.ส.ยุวกร จักรรุ่งเรือง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 061-2326324


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง