messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-2703771
(นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-2703771
(นายรังสรรค์ จินายะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8811989
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-7877966
(นางสุดพรรษา รัตนบุผา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 061-8589039
(นายอำพล โสภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-4287946

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง