messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box กองคลัง
(นายรังสรรค์ จินายะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8811989
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)
(นายบรรณวัฒน์ มงคล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(น.ส.ศศิวิมล พุทธอาสน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางนรัญฎา บุญยงค์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
(น.ส.นันทนา นันทะแขม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.ธรัญญา ศรีสมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.สุพรรณี จิตพยัค)
คนงาน
(น.ส.จิราภรณ์ ทองประไพ)
คนงาน
(นางปณิตา ใจยวน)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองคลัง
(น.ส.กาญจนา ธรรมลังกา)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองคลัง
(นายญาณวุฒิ จินดาธรรม)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองคลัง

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง