องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
cloud_download แบบฟอร์มงานเด็กแรกเกิด
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ดร.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file แบบรับรองสถานะครัวเรือน ( ดร.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.06) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file หนังสือให้ความยินยอมและรับทราบการเปลี่ยนแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview63

cloud_download แบบฟอร์มการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview107
photo เอกสารแนบ - กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview90
photo เอกสารแนบ - กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview78

cloud_download แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
insert_drive_file แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview97

cloud_download แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview163
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview60
photo เอกสารแนบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview61

cloud_download แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview61
photo เอกสารแนบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview58

cloud_download แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
photo แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview181

cloud_download แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนสุขภาพฯ อบต.หัวเมือง
cloud_download แบบฟอร์มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
description แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเองหรือผู้แทน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview46
photo แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview46
photo แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช(กษ.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview46