องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box สำนักปลัด
(นายจิรายุทธ์ หงษ์สิบเจ็ด)
หัวหน้าสำนักปลัด
(น.ส.นวรัตน์ โปธาตุ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางวิภาดา ผ่องพันธุ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางศศิธร อินทรโกศล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 061-9192415
(นายอัครชัย แก้วโมลี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอนุชา เชียงสา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 087-3552470
(นายสมชาย ใจเอิบ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนาคิน วังสิงห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า)
โทร : 085-0354573
( นายสันทาน ใจกุม )
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : -
( นายสยาม คำหย่อน )
คนตกแต่งสวน
โทร : -
(น.ส.มัญชุสา วังพิลาภ)
จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักปลัด
โทร : -
(นางศรีรัตน์ จิตรัตน์)
แม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ตำแหน่งว่าง
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง